Livanjsko polje i Buško jezero
Livanjsko polje i Buško jezero

Livanjsko polje i Buško jezero

Livanjsko polje je najveće kraško polje u svijetu. Dužine je 65 km, a površine oko 405 km2. Smješteno je na nadmorskoj visini od 700 do 710 metara, a srednja širina mu iznosi šet kilometara. Tokom historijskih djelovanja procesa plavljenja i isušivanja, kao rezultat nastala su velika tresetišta, te se Livanjsko polje smatra najvećim balkanskim tresetištem.

Uz rub Livanjskog polja nalazi se Buško jezero koje je najveća vještačka hidroakumulacija u Evropi. Buško jezero zauzima površinu od 56,7 km2, a nastalo je 1972. godine potapanjem jugoistočnih dijelova polja. Ovakav specifičan kompleks omogućio je razvoj različitih vodenih i kopnenih biocenoza. Posebnu osobitost navedenim područjima daje veoma bogata fauna ptica. Na ovom području je zabilježeno redovito više od 20.000 vodenih ptica. Dosada je na području Livanjskog polja i Buškog jezera zabilježeno 206 vrsta ptica. Od spomenutog broja 128 vrsta je zabilježeno da gnijezde ili su nekada gnijezdile na navedenom području.U periodu gniježđenja između ostalih mogu se vidjeti i ćuti bukavac (Botaurus stellaris), siva čaplja (Ardea cinerea), čapljica voljak (Ixobrychus minutus), štekavac (Haliaetus albicilla), orao kliktaš (Aquila pomarina), velika ušara (Bubo bubo), ćuk (Otus scops), patka njorka (Aythya nyroca), glavata patka (Aynthya ferina), krunata patka (Aynthya fuligula), zviždara (Anas penelope), patka kreketaljka (Anas strepera), patka lastarka (Anas acuta), patka gogoljica (Netta rufina), mlakuša (Gallinula chloropus), liska (Fulica atra),veliki ronac (Mergus merganser), pčelarice (Merops apiaster), pupavac (Upupa epops), kosac (Crex crex), kokošica (Rallus aquaticus), riđa štijoka (Porzana porzana), siva štijoka (Porzana parva), vivak (Vanellus vanellus) i veliki podzviždač (Numenius arquata). U seobi na Livanjsko polje slijeću jata ždralova (Grus grus) i žličarki (Platalea leucorodia). Ždral je nekada gnijezdio u Livanjskom polju, pa i jedan dio Polja po njemu nazvan Ždralovac. U seobi se kao rijetki posjetioci mogu vidjeti šareni kulik (Charadrius morinellus) i kudravi pelikan (Pelicanus crispus).

Zahvaljujući svim spomenutim karakteristikama Livanjsko polje je od 2008. godine uvršteno na RAMSAR listu.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter